Je bent hier:

Iedere gebruiker, die de websites van het Centrum voor Verduurzamen gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande. Centrum voor Verduurzamen behoudt zich het recht voor om een gebruiker de diensten van Centrum voor Verduurzamen te weigeren of te ontnemen. Centrum voor Verduurzamen besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar websites, waarbij benodigde updates van informatie zo snel mogelijk worden doorgevoerd om de meest actuele stand van zaken weer te geven. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van Centrum voor Verduurzamen, als de aan deze websites gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

AANSPRAKELIJKHEID
Centrum voor Verduurzamen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Centrum voor Verduurzamen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Centrum voor Verduurzamen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van gestuurde e-mails of andere elektronische berichten.

VERWIJZINGEN VAN CENTRUM VOOR VERDUURZAMEN
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie en gemak van de bezoekers van de Centrum voor Verduurzamen websites. Centrum voor Verduurzamen geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

VERWIJZINGEN/ KOPPELINGEN NAAR CENTRUM VOOR VERDUURZAMEN
Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar de site van Centrum voor Verduurzamen, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

Een site mag niet de schijn wekken dat Centrum voor Verduurzamen de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt.
De site van Centrum voor Verduurzamen mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames).
Een site mag een link naar Centrum voor Verduurzamen maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren.
Een site mag op geen enkele manier Centrum voor Verduurzamen logo gebruiken.
Een site mag niet onjuiste informatie over Centrum voor Verduurzamen en haar producten en diensten geven.
Een site mag niet inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.
Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.